HZ Wereldwijd - logo HZ Wereldwijd - logo heusden-zolder
Gebruiksvoorwaarden.
Heusden-Zolder wereldwijd is een webplatform voor mensen uit Heusden-Zolder met een buitengewone buitenlandse ervaring (EVS, AFS, Erasmus, stage, vrijwilligerswerk bij een NGO of vierde pijler organisatie, inleefreis, bouwkamp, Ö). Het webplatform wil een bron van informatie en inspiratie zijn maar wil ook mensen met gelijklopende interesses en plannen verbinden en in contact brengen. Een plek waar boeiende ervaringen niet verloren gaan maar samenkomen en inspireren.

I. Voorwaarden voor de aanlevering van informatie voor Heusden-Zolder Wereldwijd
De gemeente Heusden-Zolder is eigenaar van www.hzwereldwijd.be en zorgt voor de opvolging, promotie en controle van het webplatform. Niet correcte informatie kan door de administrator aangepast en/of verwijderd worden. Alhoewel de gemeente zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert de gemeente niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is en is zij dienvolgens niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door de aangeleverde informatie.

Aanleveren van informatie
Ben je uit Heusden-Zolder of heb je een sterke band met Heusden-Zolder, heb je een buitengewone buitenlandse ervaring en wil je deze delen? Geef je gegevens in via het aanmeldingsformulier, van zodra wij de gegevens ontvangen en nagekeken hebben krijgt je ervaring een mooie plek op de kaart van Heusden-Zolder Wereldwijd.

De persoonlijke gegevens zijn voor iedereen zichtbaar maar worden beschermd door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je zorgt ervoor dat je bij de aanlevering van informatie bij voorkeur geen persoonsgegevens van derde verstrekt, tenzij deze jou schriftelijk toestemming gegeven hebben. Alle mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. die je uit eigen beweging aan de beheerder van de website van de gemeente bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door de gemeente als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De gemeente wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De gemeente heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Je stemt er mee in dat de gemeente de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in de door jou aan de gemeente meegedeelde informatie, gegevens, materiaal, e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Aansprakelijkheid
De aanleveraar is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang en verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft. De gemeente behoudt zich het recht voor een aanleveraar te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De aanleveraar kan de gemeente hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden. Het is de aanleveraar verboden om de informatie die de gemeente op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

II. Gebruiksvoorwaarden voor Heusden-Zolder Wereldwijd
De inhoud van www.hzwereldwijd.be mag niet gebruikt worden voor commerciŽle doeleinden. De gebruiker kan de inhoud gebruiken en reproduceren voor persoonlijke doeleinden mits bronvermelding en toestemming van het gemeentebestuur Heusden-Zolder, hiervoor verwijzen we naar de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De gemeente behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Aanprakelijkheid
De gemeente Heusden-Zolder is niet verantwoordelijk voor foutieve of schadelijke informatie op www.hzwereldwijd.be alsook voor foutieve of schadelijke informatie vermeld op de externe websites, blogs, facebookpagona's, enzÖ gelinkt aan Heusden-Zolder wereldwijd.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang en verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft. De gemeente behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan de gemeente hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden. Het is de gebruiker verboden om de informatie die de gemeente op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Toepasselijk recht
Indien ťťn bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beÔnvloeden. Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt uitsluitend bevoegd zijn.

Voor vragen of bijkomende informatie kan je terecht bij:
Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder
011 80 80 86
Welzijn.lokale.economie@heusden-zolder.be
Laatste wijziging : 10/02/2014
  4de Pijler
Youth In Action
Ontwikkelingssamenwerking
Kamiel
Go Strange